جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ )

جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ )

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ ارائه شده است، در قالب pdf و در 174 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 174
حجم 1535 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


تقسیمات سرزمین عربستان 

تقسیمات قوم عرب 

ویژگیها و مشخصات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی عربستان جنوبی

ادیان عربستان جنوبی 

نبطیان 

تدمریان 

حیریان (لخمیان)

غسانیان 

کندیان 

مشخصات سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی جامعه حجاز در آستانه ظهور اسلام 

ساخت قدرت و ترکیب اجتماعی آن در جامعه مکه 

ماهیت شهرنشینی و مدنیت در مکه 

جنگهاي فجار

حلف الفضول 

نکاتی در باب دوران زندگی پیامبر

وقایع سال چهارم هجرت

وقایع سال پنجم هجرت

وقایع سال ششم هجرت

وقایع سال هفتم هجرت

وقایع سال هشتم هجرت 

وقایع سال نهم هجرت

وقایع سال دهم هجرت

وقایع سال یازدهم هجرت

فهرست سریا و غزوات در زمان پیامبر (ص)

سرایا و غزوات بعد از خندق تا صلح حدیبیه 

سرایا و غزوات بعد از صلح حدیبیه تا فتح مکه

خلفاي راشدین 

خلافت عمر (13-23هجري)

خلافت عثمان ( 35-24 هجري)

خلافت علی(40-35 هجري)

امویان 

عباسیان

ابو مسلم در خراسان

دعوت عباسى در عراق 

بنیاد دعوت عباسى 

سفاح نخستین خلیفه

منصور بر سریر قدرت

مهدى و استحکام پایه هاى قدرت عباسیان

خلافت هادى عباسى

دوران هارون اوج قدرت عباسیان خلافت امین

خلافت مأمون ( 198 تا 218)

خلافت معتصم 

واثق و پایان عصر اول عباسى

دوران متوکل

خلافت منتصر

خلافت مستعین

خلافت معتز

خلافت مهتدى

خلافت معتمد

خلافت معتضد

مکتفى

خلافت مقتدر

خلافت قاهر

تجزیه قدرت خلیفه و تنزل موقعیت او 

استقلال طلبى امیران 

عباسیان و خلافت 

عباسیان و وزارت

دیوان در دوره عباسى 

اوضاع اقتصادى در عصر عباسى اول 

شورشهاى دوران مهدى و هادى 

شورشهاى زمان مامون و معتصم و واثق

شورش مازیار و افشین

تأسیسدولت فاطمیان

تهاجم به جهان اسلام 

انتقال دانشمسلمین به اروپا

دولت موحدون 

دولت ادریسیان در مراکش

دولت بنى اغلب در تونس

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست

منابع

 

قسمتی از متن جزوه :


تقسیمات سرزمین عربستان  

جغرافیدانان یونانی و لاتینی عربستان را به سه قسمت زیر تقسیم کرده ان:  

1 ـ عربستان خوشبخت (العربیه السعیده): این بخش از عربستان که بزرگترین قسمتهاي سهگانه است، تمام مناطقی را که

جغرافیدانان عرب جزیره العرب خوانده اند، در بر میگیرد.  

2 ـ عربستان بیابانی (العربیه الصحراویه): مقصوداز آن بیابان پهناوري است که میان عراق و شام قرار دارد و به بادیه الشام

معروف است.  

3 ـ عربستان سنگی (العربیه الحجریه یا الصخریه): مقصود از آن نیمی از جزیره سینا و قلمرو زندگی نبطیان بود است.  

تقسیم بندي جغرافیدانان عربی و مسلمان از عربستان بر اساس تقسیم بندي پنجگانه زیر اسـت (ایـن تقسـیم بنـدي بـه عبداالله بن عباس

منسوب است) :

حجاز: از مجموع تعریف مختلف راجع به این منطقه می توان نتیجه گرفت که اکثـر آنـان از حجـاز، کوهسـتانهـاي فاصل میان نجد و

تهامه را در نظر داشنه اند که شهرهاي مکه، مدینه و طائف از جمله شهرهاي معروف آن هستند.  

2 ـ تهامه: میان سلسله جبال غربی سراه، که بزرگترین کوهستان شبه جزیره است و در جهت شـمالی ـ جنـوبی امتـداد دارد، با دریاي

سرخ سرزمینی ساحلی قرارد دارد که همان را تهامه یا غور نامیدهاند. تهامه را بدین سبب کـه گـود اسـت غور گفته ان.  

3 ـ یمن: سرزمینهاي واقع در جنوب حجاز و نجد، یمن نام گرفته است. سلسله جبال سراه یمن را از شمال تا جنوب، تـا  کناره دریا

شکافته و موجب پدید آمدن دره هاي سرسبز گردیده است.

در میان بلنديهاي یمن و دره هاي آن فلاتی قرار دارد که از دهناء تا یمامه امتداد دارد که به این فلات، غایط میگویند. وجود آب

فراوان، بـاران و هـواي مناسـب موجـب  گسترش حیات زراعی در یمن بوده و این خود منشاء کثرت جمعیت و مناطق مسکونی و

مخلافهاي عدیده گشته است.  

4 ـ عروض: شامل تمام یمامه، بحرین و دنبالههاي آن سرزمین است که نجد و غور در آن قرار دارند. بـه بیـان دقیـق تـر میتوان

گفت، تمام سرزمینهایی را که در دنباله نجد قرار داشته و نجد را به خلیج فارس پیوند میدهند، عروض نام دارد.  

5 ـ نجد: مقصود ازنجد همان فلات مرتفعی است که در مرکز شبه جزیره قرار دارد و از سویی به حجاز و یمامه و از سوي دیگر به

عراق میپیوندد.  

عربستان، خواستگاه و موطن اولیه قوم عرب:

مجموعه تست :  
  
1-
لقب پادشاهان معینی در آغاز تکوین دولت چه بود و محققان حکومت معین را چه نوع حکومتی میدانند؟  

2- مزواد، شورایی 3- مزواد، مطلقه 4- کبیر، مطلقه1- کبیر، شورایی
  
2-
فرود مجمع کدام دولت بود و به چه چیزي تشبیه شده است ؟  

1- معین، دارالندوه مکه 2- سبا، دارالندوه 3- حمیر، دارالندوه 4- حیره، دارالندوه  

3-اصلی ترین درآمد شهروندان معینی چه بود؟

1- کشاورزي 2- دامداري 3- تجارت 4- کشاورزي و دامدار  

ـ 4سد مارب در چه دورهاي از تاریخ حکومتی سبائیان ساخته شد و توسط چه کسانی ساخته شد ؟  

1- دوره چهارم، ذوریدان 2- دوره سوم، ملک سبا 3- دوره دوم، پادشاهان 4- دوره اول، مکربها

5-تجارت دریایی میان مصر و هند تحت تسلط کدام یک از این دولتها بود ؟  

1- معین 2- حضر موت 3- سباء 4- حمیر 

 6-کدام دولت به کشور قصرها معروف است ؟  

1 – یمن 2- سباء 3- مارب 4- معین 

7-واقعه اخدود مربوط به چه واقعهاي است ؟  

1- تعصب مذهبی ذونواس 2- قتل عام مسیحیان نجران  

3- جنگهاي قبیلهاي 4- جنگ میان سباء و حمیر
  
8
ـ علل مهاجرت قبایل جنوبی عربستان به شمال چه بود ؟  

1- افزایش و انباشت جمعیت  

2- انحطاط تجارت جنوب و جاذبه هاي اقتصادي و معیشتی شمال  

3- خرابی سد مارب  

4- همه موارد 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

خرید فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

خرید پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

خرید پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

خرید فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

خرید مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

خرید پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

خرید فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دریافت فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

خرید فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دریافت فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دریافت فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ ) از free


مطالب تصادفی